Stiftelsen Tyrestaskogens roll och uppgifter

Stiftelsen Tyrestaskogen är grundad av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Haninge kommun, Stockholms kommun och Tyresö kommun. Stiftelsen bildades officiellt under våren 1993 genom att stiftelsens urkund undertecknades av stiftarna.

Stiftelsens ändamål är att:

  • på uppdrag av Statens Naturvårdsverk svara för viss fastighetsförvaltning av Tyresta nationalpark enligt gällande delegation,
  • på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län förvalta Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat enligt fastställd skötselplan och meddelade föreskrifter,
  • fördjupa kunskapen, informera och genomföra utbildning om natur och kultur i nationalparken och naturreservatet genom inventeringar, utställningar, trycksaker, föreläsningar, naturguidningar m.m.,
  • svara för att byggnader och anläggningar i området används på bästa sätt för att främja nationalparkens och naturrreservatets ändamål varvid byggnadernas kulturvärden skall beaktas,
  • i övrigt underhålla, sköta och vid behov utveckla anläggningar och verksamheter till gagn för nationalparken och naturreservatet.

Fond ska klara finansieringen

Stiftelsen förfogar över en fond vars avkastning används för stiftelsens verksamhet. Dessutom används vissa andra intäkter som verksamheten genererar. Stiftelsen får också ett anslag från Länsstyrelsen för att fövalta Hammarbergets naturreservat.

Avtal med Stockholm stad

Staten genom Naturvårdsverket är markägare i nationalparken. Markerna i Tyresta naturreservat ägs till 85% av Stockholm stad och resten av Tyresö kommun och enskilda markägare. Hammarberget, som stiftelsen 1994 fick ett särskilt uppdrag att förvalta, har enskild markägare. År 1995 tecknade stiftelsen och Stockholm stad en överenskommelse för att reglera inbördes ansvar och finansiering i Tyrestaområdet.

Överenskommelsen reglerar bl.a. följande:

  • Stiftelsen har övertagit en del av tillståndsgivning för att undvika dubbelprövning av ridning, organiserad lägerverksamhet och orientering.
  • Stiftelsen samordnar sophämtning, slamtömning, vatten och elavläsningar.
  • Stiftelsen svarar för underhåll av det enskilda vägnätet vid Tyresta by samt för vägar i nationalparken och parkeringsytor.
  • Stockholm stad har allt ansvar för vägnätet i den östra och norra delen.
  • För det interna vägnätet svarar stiftelsen för underhåll som inte kräver maskinarbete eller materialanskaffning.