Stiftelsen Tyrestaskogens roll och uppgifter

Stiftelsen Tyrestaskogen är grundad av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Haninge kommun, Stockholms kommun och Tyresö kommun. Stiftelsen bildades officiellt under våren 1993 genom att stiftelsens urkund undertecknades av stiftarna.

Stiftelsens ändamål är att:

  • på uppdrag av Statens Naturvårdsverk svara för viss fastighetsförvaltning av Tyresta nationalpark enligt gällande delegation,
  • på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län förvalta Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat enligt fastställd skötselplan och meddelade föreskrifter,
  • fördjupa kunskapen, informera och genomföra utbildning om natur och kultur i nationalparken och naturreservatet genom inventeringar, utställningar, trycksaker, föreläsningar, naturguidningar m.m.,
  • svara för att byggnader och anläggningar i området används på bästa sätt för att främja nationalparkens och naturrreservatets ändamål varvid byggnadernas kulturvärden skall beaktas,
  • i övrigt underhålla, sköta och vid behov utveckla anläggningar och verksamheter till gagn för nationalparken och naturreservatet.

Fond ska klara finansieringen

Stiftelsen förfogar över en fond vars avkastning används för stiftelsens verksamhet. Dessutom används vissa andra intäkter som verksamheten genererar. Stiftelsen får också ett anslag från Länsstyrelsen för att fövalta Hammarbergets naturreservat.

Markägare

Staten genom Naturvårdsverket är markägare i nationalparken och stora delar av naturreservatet (Åva-området, som tidigare ägdes av Stockholms stad).  Stora delar av markerna i Tyresta naturreservat ägs också av Tyresö kommun och enskilda markägare. Hammarbergets naturreservat har enskild markägare och förvaltas av länsstyrelsen i Stockholm.