Stiftelsen Tyrestaskogens stadgar

§ 1

Denna stiftelse, vars namn är Stiftelsen Tyrestaskogen, är grundad av Statens Naturvårdsverk, Länsstyrelsen i Stockholms län, Haninge kommun, Stockholms kommun och Tyresö kommun.

§ 2

Stiftelsens ändamål är

  • att på uppdrag av Statens Naturvårdsverk svara för viss fastighetsförvaltning av Tyresta nationalpark enligt gällande delegation
  • att på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län förvalta Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat enligt fastställd skötselplan och meddelade föreskrifter
  • att fördjupa kunskapen, informera och genomföra utbildning om natur och kultur i nationalparken och naturreservatet genom inventeringar, utställningar, trycksaker, föreläsningar, naturguidningar m.m.
  • att svara för att byggnader och anläggningar i området används på bästa sätt för att främja nationalparkens och naturrreservatets ändamål varvid byggnadernas kulturvärden skall beaktas
  • att i övrigt underhålla, sköta och vid behov utveckla anläggningar och verksamheter till gagn för nationalparken och naturreservatet.

§ 3

Stiftelsens tillgångar består dels av medel, som instiftarna anvisat, dels av medel och egendom, som genom avtal eller på annat sätt tillförs eller förvärvats av stiftelsen.

§ 4

Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av nio ledamöter.

Statens Naturvårdsverk, Länsstyrelsen i Stockholms län, Haninge kommun och Stockholms kommun utser vardera två ledamöter. Tyresö kommun utser en ledamot. För varje styrelseledamot skall finnas en ersättare.

Statens naturvårdsverk utser ordföranden bland styrelsens ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

§ 5

Stiftelsen skall ha sitt säte i Haninge.

§ 6

Styrelsen har ansvaret för att stiftelsen främjar de ändamål som stadgas i § 2 och att stiftelsens tillgångar används för dessa ändamål. Styrelsen fastställer arbetsordning och riktlinjer för verksamheten inklusive användning av medel.

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

För att verkställa av styrelsen fattade beslut och leda det löpande arbetet beslutar styrelsen tillsättande av verkställande direktör samt övrig erforderlig personal.

§ 7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta som omständigheterna därtill föranleder, dock minst två gånger varje år. Ordföranden svarar för att kallelse till sammanträde utgår skriftligen minst två veckor före aktuellt möte.

Styrelsen är beslutsför då minst sex av ledamöterna är närvarande. Som beslut gäller den mening om vilken de flesta röstandena enat sig om och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden.

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.

§ 8

Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsen skall årligen före den 1 april påföljande år avge en förvaltningsberättelse, bokslut med vinst- och förlusträkning och balansräkning samt övriga erforderliga handlingar över stiftelsens verksamhet under verksamhetsåret.

§ 9

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utser Länsstyrelsen och Stockholms kommun vardera en ordinarie revisor och en ersättare.

Den av länsstyrelsen utsedde revisorn och suppleanten för denne ska vara auktoriserade revisorer.

Revisorerna ska senast den första maj ha slutfört sin granskning och till respektive stiftare ha lämnat revisionsberättelse innefattande yttrande om ansvarsfrihet.

Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av stiftarna.

§ 10

Styrelseledamot eller utsedd tjänsteman får inte handlägga fråga rörande avtal mellan honom och stiftelsen. Inte heller får han handlägga fråga om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om han har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot stiftelsen. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.

§ 11

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av styrelsen om den är enig därom.

Ändring av stadgarna får inte innebära att denna paragraf ändras eller att stiftelsen erhåller annat ändamål än det som anges i § 2.

§ 12

Stiftelsen skall inte stå under tillsyn enligt lagen (1994:1220) om tillsyn över stiftelser eller annan lag som kan träda i dess ställe.

Dessa stagar är fastställda efter senaste förändringar och beslut i Stiftelsens styrelse 2014-09-26 och 2014-11-28. Länsstyrelsen har godkänt förändringarna enligt beslut 2015-11-19 och 2019-11-28.